Onderzoek: gezonde steden

Het centrum bundelt het onderzoek van de kernleden en verricht daarnaast studies voor, onder andere, gemeenten en zorginstellingen. Integratie is een sleutelbegrip. Karakteristiek voor het werk van het Kenniscentrum is de ambitie relevante medische kennis te integreren in de analyse en het ontwerp van de stad. De ontwerpende disciplines beschikken over het meest adequate instrumentarium voor de analyse van de gebouwde omgeving en de manier waarop die de leefstijlen van de gebruikers letterlijk in banen leidt. De stedenbouwkundige discipline is in staat de verdeling van menselijke activiteiten (‘functies) over de ruimte (‘zonering’) in kaart te brengen, de verbindingen tussen deze zones te analyseren (wegen, snelwegen, openbaar vervoer, maar ook telecommunicatie, mobiele telefonie en het Internet), en dagelijks levenspatronen van de stedelingen te karteren en de kwantificeren. De werking van de stad hangt samen met de gebouwtypen en met de vorm van de openbare ruimte (straatprofielen, groen, water). Het model van de gezonde stad dat het Kenniscentrum hanteert vormt de brug tussen de stedenbouw en de beoogde effecten op de volksgezondheid, die door medische deskundigen worden geanalyseerd.